Vuokrausehdot

Vuokranmaksu suoritetaan varauksen yhteydessä! (4 vk = 55 €)

 • Voit halu­tes­sa­si tuo­da tuot­tee­si myyn­tiin edel­li­se­nä ilta­na, vii­mei­sen aukio­lo­tun­nin aikana.
 • Kirp­pu­to­ri­pöy­tä vuo­kra­taan jak­sot­tain (1 jakso=7 päi­vää) , useam­mak­si jak­sok­si tai ”tois­tai­sek­si”.
 • Mah­dol­li­set peruu­tuk­set tulee teh­dä vähin­tään kol­mea päi­vää ennen jak­son alka­mis­ta. Muu­toin veloi­tam­me yhden vii­kon paik­ka­vuo­kran 15 €.

Myytävät tuotteet

 • Myy­tä­vien tuot­tei­de­si tulee mah­tua omaan myyn­ti­paik­kaa­si. Palo­tur­val­li­suu­den vuok­si ei tava­roi­ta saa lait­taa käy­tä­vil­le. Muu­al­le lai­te­tut tava­rat pois­te­taan välittömästi.
 • Mat­toi­hin, ver­hoi­hin, kan­kai­siin yms. tuot­tei­siin mitat/koot.
 • Myyn­tiin ei saa tuo­da: ilman teki­jä­noi­keuk­sia val­mis­tet­tu­ja äänit­tei­tä tai mui­ta ns. piraat­ti­tuot­tei­ta, aikuis­viih­det­tä, vaa­ral­li­sia tuot­tei­ta, elin­tar­vik­kei­ta, lääk­kei­tä, alko­ho­lia, tupak­kaa ja aseita.
 • Pie­net korut ja sor­muk­set voi tuo­da myyn­tiin kassalle.
 • Vit­rii­ni­tuot­teis­ta peri­tään 2 € /myyty tuo­te, kun on saman aikai­ses­ti pöy­tä vuokralla
 • Uuden tava­ran myyn­nis­tä pitää aina sopia erik­seen, ennen myyn­nin aloittamista.

Hintalaput

 • Aloit­taes­sa­si vuo­kran sinul­le kuu­luu 1 tar­ra-ark­ki / vk vii­va­koo­dil­li­sia hin­ta­lap­pu­ja. Ark­ke­ja voit kos­ka tahan­sa ostaa lisää kas­sal­ta, hin­taan 1 € /arkki (33kpl)
 • Ei oma­te­koi­sia hintalappuja!
 • Teks­tii­li­pis­too­li käy­tet­tä­vis­sä kirp­pu­to­ril­la hin­noi­tel­les­sa, kiin­nik­keet 0,50€/liuska.
 • Emme myy tuo­tet­ta, jos­sa on kor­jat­tu hin­ta. Tee siis aina uusi hintalappu.
 • Hin­ta­la­put­to­mat tuot­teet kerä­tään erik­seen mer­kit­tyyn laa­tik­koon. Kat­so käy­des­sä­si aina tämä. 

 Pöydän tyhjennys

 • Myyn­ti­jak­son loput­tua myyn­ti­pöy­tä­si tulee olla tyh­jen­net­ty­nä tun­ti ennen liik­keen sulkemista.
 • Ilmoi­ta kas­sal­le, ennen kuin alat tyh­jen­tä­mään sitä.
 • Tyh­jen­tä­mät­tö­mäs­tä pöy­däs­tä perim­me 15 € mak­sun sekä säi­ly­tyk­ses­tä 5 € /päivä. Tava­rat säi­ly­te­tään 7 vrk, jon­ka jäl­keen tava­rat siir­ty­vät kirp­pu­to­rin omaisuudeksi.
 • Jos sinul­la on vuo­kra-ajan jäl­keen myy­mät­tö­miä tuot­tei­ta, etkä halua vie­dä nii­tä takai­sin kotiin, otam­me nii­tä vas­taan lahjoituksena.

Tilitykset

 • Nos­taes­sa­si oman myyn­ti­pöy­dän tili­tyk­set, varau­du todis­ta­maan henkilöllisyytesi.
 • Väli­ti­li­tys mah­dol­li­suus ker­ran jak­son aika­na ma-pe, vii­kon­lop­pui­sin emme tee väli­ti­li­tyk­siä ruuh­kan välttämiseksi.

 Valvonta

 • Meil­lä on tal­len­ta­va video­val­von­ta, sekä hälytinjärjestelmä.
 • Kas­sal­ta saa­ta­vil­la kova­hä­lyt­ti­miä, spi­de­rei­ta ja kote­loi­ta tuot­tei­siin veloituksetta. 
 • Tar­ra­hä­lyt­ti­met 0,40€/kpl

Vahinko ja vastuu

 • Kirp­pu­to­ri­kes­kus Hop­pu ei vas­taa rik­kou­tu­neis­ta, rik­ki­näi­sis­tä tai kadon­neis­ta tuot­teis­ta, eikä tuli­pa­lon, vesi­va­hin­gon tai mur­ron aiheut­ta­mis­ta vahingoista.

Vinkkejä

Hin­noit­te­lus­sa on hyvä­nä nyrk­ki­sään­tö­nä aja­tus sii­tä, että mitä itse mak­sai­sit tuot­tees­ta kirpputorilla.

Suo­sit­te­lem­me, että et lai­ta paik­kaa­si lii­an täy­teen, vaan lisäät tava­raa vähi­tel­len, vaik­ka­pa päivittäin.

Myyn­ti­paik­kaa kan­nat­taa käy­dä jär­jes­tä­mäs­sä usein. Siis­ti paik­ka myy paremmin.

Lai­ta hin­ta­lap­pui­hin pie­ni­muo­toi­nen kuvaus tuot­tees­ta, täl­lä tavoin mini­moi­daan lap­pu­jen vaihtomahdollisuus.

Älä lii­maa tar­ro­ja keräi­ly­leh­tiin, astioi­den kul­ta­reu­nan pääl­le tai muu­hun­kaan arkaan paik­kaan, sil­lä se pudot­taa tuot­teen arvoa. Esim. leh­tiin voi lapun kiin­nit­tää klemmarilla.